صد و یک ضرب المثل انگلیسی دربارۀ عشق

ساخت وبلاگ

آخرین مطالب

امکانات وب


صد و یک ضرب المثل انگلیسی دربارۀ عشق

Forbidden fruit is sweet.
میوه ی ممنوعه شیرین است.

Where love is, there’s no lack.
هرکجا عشق و محبت باشد
جای چیز دگری خالی نیست.

Wink and choose.
تو چشمکی بزن و انتخاب کن.

Love laughs at locksmiths.
عشق می خندد به هرچی قفل ساز است.

Love is like war, Easy to start, Hard to end, Impossible to forget.
عاشقی هم به جنگ می ماند
که شروعش شروع آسانی است
سخت اما تمام خواهد شد
و فراموش کردنی هم نیست.

All is fair in love and war.
در عشق و جنگ هرچه کنی عادلانه است.

In love’s wars, he who flieth is conqueror.
در جنگ عاشقانه و پیکار قلب ها
هرکس عقب نشیند پیروز می شود.

Of soup and love, the first is the best.
از میان سوپ و عشق، بهترینش اولی است.

No folly to being in love.
حماقتی به پای عاشقی نمی رسد.

Beauty draws with a single hair.
دلربایی با فقط یک تار مو
هرکسی را در پی خود می کشد.

Wine and wenches empty men’s purses.
جیب مردان را شراب و دختران خالی کنند.

None but the brave deserve the fair.
هیچ کس غیر دلاورمردان
لایق وصل پری رویان نیست.

Faint heart never won fair lady.
دلک دلبرکی زیبا را
مرد بزدل نتواند ببرد.

Every Jack has his Jill.
هر جکی جیل خودش را دارد.

Every couple is not a pair.
هر دویی یک جفت نیست.

Love comes in at the window, but goes out at the gate.
عاشقی از پنجره وارد شود
لیکن از دروازه بیرون می رود.

Love and a cough cannot be hid.
نه عشق، نه سرفه، پنهان شدنی نیست. (لاتین)

They love too much who die for love.
کسانی که از عشق می میرند زیادی عاشق اند.

Better to have loved and lost than never to have loved at all.
عاشق بشوی و بار هجران بکشی
به زان که تو طعم عاشقی را نچشی.

A rolling eye, a roving heart.
حاصل چشم چرانی دل سرگردان است.

Please the eye and plague the heart.
چشم خود را بنواز و دل خود را بگداز.

Whom we love best, to them we can say least.
با همان هایی که خیلی دوست داریم
کم ترینِ حرف ها را می توان گفت.

Bachelor’s fare: bread and cheese and kisses.
خوراک هر مجردی:
نون و پنیر و چَن تا بوس.

Unkissed, unkind.
آن که بوسیده نشد سنگدل است.

Stolen kisses are sweet.
بوسه های دزدکی شیرین اند.

If the bed could tell all it knows, it would put many to the blush.
اگر تختخواب و لحاف و پتو
کنند آنچه دانند را بازگو
چه بسیار لپ ها شود چون لبو.

Beauty provoketh thieves sooner than gold.
از طلا زودتر دلربایی
می کند دزدها را هوایی.

Desires are nourished by delays.
چون معطل می شود ارضای میل
آتش آن شعله ورتر می شود.

What the eyes don’t see, the heart doesn’t grieve over.
آنچه را چشمان نمی بینند
حسرتش در دل نخواهد ماند.

Kissing goes by favour.
بر اساس علاقه می بوسند.

Biting and scratching is Scots folk’s wooing.
گاز گرفتن و چنگ زدن روش ابراز عشق اسکاتلندی هاست.

Love will find a way.
عشق راهی پیدا خواهد کرد.

Beauty is potent, but money is omnipotent.
زور زیبایی اگر برحق بُود
پول اما قادر مطلق بُود.

Want makes strife ’twixt man and wife.
مایه ی جنگ و نزاع زن و شوهر فقر است.

When poverty comes in at the door, love flies out at the window.
فقر از در تا که وارد می شود
عاشقی از پنجره درمی رود.

Beauty without riches, goeth a begging.
مایه تیله نباشه هر جایی
به گدایی می افته زیبایی.

Love is sweet in the beginning but sour in the ending.
به شیرینی آغاز می گردد عشق
ولیکن به تلخی به پایان رسد.

Peril proves who dearly loves.
در زمان خطر اثبات شود
چه کسی عاشق صادق باشد.

Beauty draws more than oxen.
زور زیبایی ز زور گاوهای نر سر است.

Calf love, half love; old love, cold love.
عشق نوجوانی، عشق نیمه جانی
عشق سالخورده، عشق سرد و مرده.

Hot love is soon cold.
عشق آتشین زود سرد می شود.

Loving comes by looking.
عشق با یک نگاه می آید.

Love and lordship like no fellowship.
حکومت و عاشقی شریک بردار نیست.

Love rules his kingdom without a sword.
عشق در ملکش بدون هیچ شمشیری حکومت می کند.

Death and marriage make term day.
هنگامه ی ازدواج و مرگ انسان
پایان دو تا مرحله از زندگی اند.

Age and wedlock tames man and beast.
مردها و وحوش جنگل را
پیری و ازدواج رام کند.

Marry with your match.
با یک نفر شبیه خودت ازدواج کن. (لاتین)

The way to a man’s heart is through his stomach.
راه دل مرد از شکمش می گذرد.

He that would the daughter win
Must with the mother first begin.
هرکسی که بخواهد دل دختری را برد
باید اول دل مادرش را به دست آورد.

Love begets love.
عشق عشق می زاید. (لاتین)

If you can kiss the mistress, never kiss the maid.
چو دستت می رسد که خانمی را
ببوسی، کلفتش را ول کن آقا.

All you need is love.
همه ی آنچه که لازم داری عشق است.

Love is lawless.
عشق قانونی ندارد. (لاتین)

Happy is the wooing that is not long a-doing.
ای خوش آن خواستگاری کردن
که زیادی به درازا نکشد.

Blushing is virtue’s colour.
رنگ سرخ گونه ها رنگ پاکدامنی است.

The love of the wicked is more dangerous than their hatred.
عشق آنان که بُود فطرتشان پست
بس خطرناک تر از نفرتشان است.

The soul is not where it lives, but where it loves.
روح انسان نیست هر جا زندگانی می کند
بلکه هر جا عشق می ورزد، همان مأوای اوست.

Long absent, soon forgotten.
آن که دیری است که نیست زود از یاد رود.

Saith Solomon the wise
A good wife’s a prize.
این چنین گفت سلیمان حکیم:
زن نیکو بُود آن پاداشی
که به مردی شده باشد تقدیم.

Love is the touchstone of virtue.
سنگ محک درستکاری عشق است.

Love is the true price of love.
بهای راستین عشق عشق است.

Love is blind.
عشق کور است.

If Jack’s in love, he’s not judge of Jill’s beauty.
اگر جک عاشق جیل است، پس وی
نباشد قاضی زیبایی جیل.

Love makes the world go round.
عشق باعث می شود دنیا بگردد.

Love lives in cottages as well as in courts.
عشق هم در کوخ ها، هم کاخ ها منزل کند.

Love is full of trouble.
عشق پر از دردسر است.

Love is never without jealousy.
عشق هرگز بی حسادت نیست.

Who marrieth for love without money, hath merry nights and sorry days.
با عشق و بدون پول هر مرد که زن گیرد
شب هاش پر از شادی، روزش پر از افسوس است.

Scorn at first makes after-love the more.
اخم اول عشق بعدی را زیادت می کند.

Love is full of fear.
عشق پر از وحشت است.

A lewd bachelor makes a jealous husband.
آن مرد مجردی که شهوتران است
یک شوهر شکاک شود آخر کار.

A maid oft seen, and a gown oft worn,
Are disesteemed and held in scorn.
دختری که زیاد می بینی
و لباسی که هی به تن بکنی
هردوتاشان ز چشم می افتند.

The course of true love do not run smooth.
راه عشق واقعی هموار نیست.

The remedy for love is land between.
علاج درد عاشقی ز یار دور بودن است. (اسپانیولی)

Follow love and it will flee
Flee love and it will follow thee.
تو عشق را بطلب تا ازت فراری شه
ازش فرار بکن تا بیاد دنبالت.

Love will creep where it cannot go.
عشق هر جا که نتواند راه برود می خزد.

A head that’s white to maids brings no delight.
چون سفید است دگر موی روی سر مرد
دختران را سر شوق او نخواهد آورد.

Ignorance is the mother of devotion.
جاهلیت مادر هر عشق بی اندازه ای است.

In love is no lack.
عشق چیزی کم ندارد.

It is love that makes the world go round.
امور این جهان با عشق می گردد. (فرانسوی)

A good wife and health is a man’s best wealth.
زن خوب و تن سالم بهترین ثروت مردند.

Courting and wooing bring dallying and doing.
نخست ابراز عشق و خواستگاری
سپس لاسیدن است و کامکاری.

Prettiness dies quickly.
قشنگی زود می میرد.

Faults are thick where love is thin.
عشق نازک که باشد خطاها کلفت اند.

Love me little, love me long.
اندک و طولانی دوستم داشته باش.

Two things doth prolong thy life: A quiet heart and a loving wife.
عمرت به دو چیز می شود طولانی:
با یک دل آرام و زنی خواستنی.

Love is not finding someone to live with; it’s finding someone whom you can’t live without.
عشق این نیست که کسی را پیدا کنی که با او زندگی کنی؛ این است که کسی را پیدا کنی که بدون او نمی توانی زندگی کنی.

A black man is a jewel in a fair woman’s eye.
مردی سیاه چرده در چشم های یک زن زیبا جواهر است.

Better have an old man to humour than a young rake to break your heart.
پیرمردی بشاش
که تو را شاد کند
به جوانی عیاش
که دلت را شکند می ارزد.

A man’s best fortune, or his worst, is a wife.
بهترین یا بدترین شانسی که در
زندگی یک مرد دارد همسری است.

Keep your eyes wide open before marriage and half shut afterwards.
در موقع ازدواج باید
چشمان تو باز باز باشد
اما پس از ازدواج دیگر
چشمان تو نیمه بسته بهتر.

A fair face may hide a foul heart.
ای بسا که قیافه ای زیبا
یک دل زشت را نهان کرده.

Love is the loadstone of love.
آهن ربای عشق عشق است.

Love makes all hearts gentle.
عشق هر دلی را نرم می کند.

Hope is a lover’s staff.
امید قوت عاشق است.

The sight of you is good for sore eyes.
تماشایت شفای چشم درد است.

Make love not war.
عشق بیافرین، نه جنگ.

All the world loves a lover.
تمام جهان عاشق عاشق اند.

Marry first and love will follow.
اول ازدواج کن؛ عشق به دنبالش خواهد آمد.

A loveless life is a living death.
یک زندگی بی عشق یک مرگ زنده است.

If one will not, another will; so are all maidens married.
کار را یک مرد اگر دیدی نکرد
شک نکن یک مرد دیگر می کند
چون همین طوری است که هر دختری
آخرش یک روز شوهر می کند.

برگرفته از کتاب:
فرهنگ کوچک ضرب المثل های انگلیسی
گردآورنده و مترجم: مهدی احمدی
...
نویسنده : بازدید : 7 تاريخ : يکشنبه 16 آبان 1395 ساعت: 21:01